اطلاعیه ثبت نام دوره شناسایی و استفاده از ظرفیت های ذهنی

اطلاعیه ثبت نام دوره شناسایی و استفاده از ظرفیت های ذهنی


ثبت نام دوره "شناسایی و استفاده از ظرفیت های ذهنی" آغاز شد.

اطلاعیه ثبت نام دوره مسئولیتهای اجتماعی سازمان

اطلاعیه ثبت نام دوره مسئولیتهای اجتماعی سازمان


ثبت نام دوره "مسئولیتهای اجتماعی سازمان" آغاز شد.

اطلاعیه ثبت نام دوره مروری بر بهینه سازی مصرف انرژی

اطلاعیه ثبت نام دوره مروری بر بهینه سازی مصرف انرژی


ثبت نام دوره "مروری بر بهینه سازی مصرف انرژی" آغاز شد.

اطلاعیه ثبت نام دوره حقوق شهروندی در نظام اداری

اطلاعیه ثبت نام دوره حقوق شهروندی در نظام اداری


ثبت نام دوره "حقوق شهروندی در نظام اداری" آغاز شد.